1. Adatkezelő

Az adatkezelő adatai:

Név: Rendszeres Kft.
Székhely: 1147 Budapest Öv utca 133-135. A/7/1
Képviselő: Lázár Bence
Adószám: 22740175-2-42
Tárhely szolgáltató: Rendszeres Kft.

Az adatkezelőnek célja, hogy tevékenységének folytatása során ügyfelei, weboldalának látogatói személyes adatainak kezelése során körültekintően járjon el, s hogy az érintett személyek információs önrendelkezési joga biztosítva legyen.

Az adatkezelő vállalja, hogy weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak.

Az adatkezelő a személyes adatokat titkosan és biztonságosan kezeli és minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az adatok védelme elérje és meghaladja a szükséges szintet.

Az adatkezelő fenntartja a magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és a fenti hivatkozású oldalon való közzétételére.

2. Az adatkezeléssel érintett adatok köre

Önkéntesen megadott információk

A weboldalon önkéntesen megadott személyes adatokat tárolja az adatkezelő. Ide tartoznak az azonosításra alkalmas információk („Személyes adatok”), többek közt a vezeték és utónév, a telefonszám, a levelezési és e-mail cím és a számlázási adatok is. Megrendelés, üzleti kapcsolat létrejötte esetén a mindenkori hatályos számviteli- és adójogszabályok szerint köteles az adatkezelő felvenni és tárolni a jogviszonyhoz és a teljesítéshez szükséges adatokat.

Automatikusan felismert információk

A weboldalra való látogatáskor néhány információ rögzítésre kerül a látogató számítógépéről. Tájékoztatás mellett és ellenkező kérésig rögzítésre kerül a látogató IP címe, a böngésző típusa (pl. Safari), valamint annak a weboldalnak a címe, ahonnan a látogató a weboldalunkra érkezett. Célunk az automatikus információgyűjtéssel a felhasználói élmény egyénre szabása és a csalások megakadályozása. Amennyiben ezen adatok nem köthetők beazonosíthatóan egy konkrét magánszemélyhez, úgy személyes adatok kezelésének nem minősül az eljárás.

Fogalmak

Az Info törvényben (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2022. évi CXII. törvény) megjelölt fogalmak:

Személyes adat: Bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett személyek neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret, valamint az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: Bármely művelet, amit az alkalmazott eljárásról függetlenül az adatokon végeztek vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatfeldolgozás, adatfeldolgozó: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott múdszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. Aki végzi: Adatfeldolgozó